pdo执行数据库文件案例

      发布在:数据库技术      评论:0 条评论
$dbms = "mysql";                 // 数据库的类型
$user = "root"; //使用的数据库用户名
$pwd = "root"; //使用的数据库密码
$host = "127.0.0.1"; //使用的主机名称
$dsn = "$dbms:host=$host";
$sqls=['localhost.sql'];
$pdo = new \PDO($dsn,$user,$pwd); //实例化对象
foreach ($sqls as $sql){
$sql=file_get_contents($sql);
$pdo->exec($sql);//执行添加语句并返回受影响行数
}


相关文章
热门推荐