Markdown编辑器引入超链接在新窗口打开

      发布在:后端技术      评论:0 条评论

通过Editor.md引入Markdown编辑器添加超链接默认会在当前窗口打开,造成当前页面被跳转。
这里我们可以通过修改源码的方式,来设置超链接在新窗口打开。

打开editormd.min.js搜索

  1. var n='<a href="

修改为:

  1. var n='<a target="_blank" href="

如果是引入的是editormd.js未压缩文件则搜索

var out = "<a href=\"" + href + "\"";

改成成如下所示:

var out = "<a target=\"_blank\" href=\"" + href + "\"";


热门推荐